Kategorie

Recenze

02.01.2019

Rychlost Cena vs. kvalita Dombrá komunikace

22.12.2017

Ochota Rychlost profesionalita

13.02.2017

Doporučuji Rychlost

16.09.2016

Rychlost, spolehlivost, velmi ochotný přístup personálu (!), příznivé ceny.

27.07.2016

Mohu doporučit všem :-) rychlost, kvalita tisku, nízká cena

28.11.2015

rychlost,spolehlivost

15.12.2014

dobré ceny

18.11.2014

Doporučuji všem, vyhotovení do druhého dne, odpovídající kvalita i rozumná cena. Rychlost vyhotovení objednávky, rozumná cena

27.10.2014

Doporučuji Ceny

20.10.2014

opakovaná naprostá spokojenost s provedením a dodáním rychlost a spolehlivost

15.08.2014

Dobrá cena a rychlost Dobrá cena

Obchodní podmínky a reklamační řád

 

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.printstore.cz (dále jen „internetový obchod) a blíže vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem společností 3d consulting  s.r.o., se sídlem  Jaromírova 1036/38, 128 00 , Praha 2, IČ: 24848646, DIČ: CZ24848646, tel: + 420 604 972 424, e-mail: obchod@printstore.cz (dále jen „dodavatel“ nebo „podnikatel“) a jinou fyzickou osobou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“).  Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb. v platném znění). Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy občanským zákoníkem (zák.č. 89/2012 Sb. v platném znění), v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách dle občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týká pouze kupujícího v postavení spotřebitele.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky a reklamační řád měnit. Změněné podmínky Dodavatel vyhlašuje způsobem na internetových stránkách http://eshop.printstore.cz/content/3-obchodni-podminky Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem seznámit.   

2. Vymezení pojmů

Dodavatel je obchodní společnost 3d consulting  s.r.o., se sídlem Jaromírova 1036/38, 128 00 , Praha 2, IČ: 24848646, DIČ: CZ24848646, tel: +420 604 972 424, e-mail: obchod@printstore.cz. Dodavatel  je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Veškeré zboží, které je prezentováno v internetovém obchodě: eshop.printstore.cz není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění) se v tomto případě nepoužije.

Dodavatel nenese zodpovědnost za případné porušení autorských práv ani obsah materiálů zaslaných Kupujícím. Pokud však zakázka bude mít obsah, který je v rozporu se zákonem nebo narušuje společenské normy, dodavatel má právo odmítnout její vyhotovení.

Dodavatel nenese zodpovědnost za věcné nebo pravopisné chyby, jež jsou obsažené v grafickém projektu.

Materiály, které Dodavatel dostává od Kupujícího, je třeba připravit podle pokynů nacházejících se na internetových stránkách http://eshop.printstore.cz.

Dodavatel nenese zodpovědnost za akceptaci souborů Kupujícím, jež byly chybně připraveny k tisku. V případě akceptace takového souboru následuje předání zakázky k vyhotovení. 

Dodavatel nenese zodpovědnost za zpoždění s vyhotovením zakázek, jež vzniklo nedodáním správných dat Kupujícím.

Všechna data odeslána dodavateli jsou archivována po dobu max 5 let.

Kupující není oprávněn vrátit dodané zboží jako celek pakliže bylo zboží vyrobeno z tiskových dat dodaných kupujícím, v tomto případě je kupující oprávněn vrátit pouze mechaniku, konstrukci, rám.

 

3. Platební podmínky, cena zboží a dodací podmínky

Dodavatel si vyhrazuje právo změny ceny. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícím dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.

Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100% hodnoty objednávky. Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

Ceny v EUR nejsou přepočítávány dle kurzu, ale jsou pevně dané ceníkem pro Slovensko.


Platební podmínky v České republice:

Způsoby plateb:

 

a) platba v hotovosti / kartou  při převzetí zboží
b) platba dobírkou
c) platba kartou online prostřednictvím platební brány GP Webpay
d) platba bankovním převodem  na účet vedený u Komerční Banky číslo účtu  
43-8891710247 / 0100
e) platba na fakturu/převodem – jen po předchozí domluvě, pro stálé klienty

Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad- fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad- fakturu dodavatel zašle kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

Platební podmínky na Slovensku:

Způsoby plateb:

 

a) platba dobírkou;
b) platba kartou online v měně EUR prostřednitvím platební brány GP Webpay
c) platba předem v měně EUR bankovním převodem na účet vedený u Komerční Banky číslo  
115-4070220277/0100, IBAN CZ3701000001154070220277,  SWIFT/BIC KOMBCZPPXXX za poplatek 145Kč

 

Dodací podmínky v České republice

Zásilky jsou odesílány prostřednictvím  PPL nebo DPD, PrintStore kurýra (pouze po Praze) nebo osobní odběr na prodejně dodavatele na adrese: náměstí Barikád 1134/3, Praha 3, 130 00 PrintStore kurýr (pouze po Praze):  poštovné a balné činí viz. ceny dopravy.

DPD: poštovné a balné činí viz. ceny dopravy. PPL: poštovné a balné činí viz. ceny dopravy. U objednávek nad 10 000 Kč poštovné a balné nebude účtováno. U dobírky DPD a PPL můžete platit hotově nebo platební kartou. Způsob platby dobírky si zvolíte až při převzetí zboží. Dobírečné činí 30 Kč včetně DPH.

Osobní odběr probíhá na naši prodejně: PrintStore , na adrese: náměstí Barikád 1134/3, Praha 3, 130 00 Otevírací doba: pondělí – pátek 9:00 – 17:00 hod U osobního odběru neúčtujeme ke zboží žádné další poplatky.

 

¨

Dodací podmínky na Slovensku

Zásilky jsou odesílány prostřednictvím PPL nebo DPD. DPD: poštovné a balné u zásilek do 30 kg činí 10,15.EUR včetně DPH. Poštovné a balné u zásilek nad 30 kg činí 13,20 EUR včetně DPH. PPL: poštovné a balné u zásilek do 10Kg činí 5,25 EUR, u zásilek 10-30Kg 5,62EUR. U objednávek nad 189 EUR poštovné a balné nebude účtováno. U dobírky u DPD i PPL můžete platit hotově nebo platební kartou. Způsob platby dobírky si zvolíte až při převzetí zboží. Dobírečné činí 1,13 EUR včetně DPH.


4. Odstoupení od kupní smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 •          o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 •          o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 •          o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 •          o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 •          o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 •          o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 •          o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 •          o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 •          o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 •          o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 •          o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

 

Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele podle § 1829 a násl. občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění). V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká.  V tomto případě se prodej řídí občanským zákoníkem (zák.č. 89/2012 Sb., v platném znění), nicméně se vylučují ustanovení o spotřebitelských smlouvách.

Dodavatel nabízí možnost vrácení nepoužitého zboží v prodloužené lhůtě než stanovuje zákon, a to až do 30 dnů od data převzetí. Zboží však musí být v originálním obalu a zcela kompletní. Také zákazník, který nenakupuje zboží v rámci své obchodní činnosti (neuvedl IČ do fakturační adresy) a toto zboží není určeno k dalšímu prodeji, může odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží. Využití prodloužené lhůty k vrácení zboží není možné využít u zboží, které zákazník získal v reklamačním řízení (výměna za nový kus).
 
V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel kupní cenu kupujícímu do deseti (10) pracovních dnů od fyzického vrácení zboží. Nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení kupní smlouvy a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží kupujícímu. Dodavatel není povinen vrátit kupní cenu kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal. Náklady spojené s vrácením zboží nese plně kupující. Náklady spojené s dodáním zboží vrátí dodavatel společně s kupní cenou. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který dodavatel nabízí.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. 
 
Storno objednávky ze strany dodavatele - dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 70% nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

 

5. Odpovědnost za vady a záruka

Tento reklamační upravuje vztahy a podmínky vznikající z titulu odpovědnosti dodavatele za vady zboží prodané kupujícímu.

Kupující je povinen se seznámit s obchodními podmínkami a reklamačním řádem ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím kupující souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. Kupující zboží podle možností prohlédne co

nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění) (nejpozději však do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.   

Při prodeji spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 24 měsíců od převzetí zboží, tato doba může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě (potvrzení) určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. V případě, že záruční list (potvrzení) neexistuje, slouží jako záruční list (potvrzení) daňový doklad – faktura.
 
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost spotřebitele je dodavatel povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list/potvrzení). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo. Pokud je poskytována delší doba než doba než 24 měsíců od převzetí zboží, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě (potvrzení).

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená výše je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). Podnikateli bude doba pro uplatnění práv z vady oznámení v rámci smluvního jednání.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména § 2161 a násl. občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.).

Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Tím  se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 
Má-li věc vady nebo nemá vlastnosti dle výše uvedeného odstavce a § 2161 občanského zákoníku, má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na dodání nového zboží nebo součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy. 
  
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. Vada, která se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, která zde byla již při převzetí věci.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, uplatňuje kupující u dodavatele na adrese reklamačního oddělení: náměstí Barikád 1134/3, Praha 3, 130 00 Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

O reklamaci dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u dodavatele, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě dodavatele nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu dodavatel. Seznam servisních středisek najdete v záručním listu nebo na samostatné příloze u záručního listu, příp. ho sdělí pracovníci na tel. Čísle +420 604 972 424 V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

Dodavatel vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále dodavatel vydá spotřebiteli pomocí e-mailu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy

6.Ochrana osobních dat - zpracování osobních údajů

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany 3d consulting s.r.o. se použijí tyto podmínky ochrany osobních údajů.

 

7. Informační povinnost EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající ( dodavatel) povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

8. Závěr

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek a reklamačního řádu vyžadují písemnou formu.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.Vznikne-li mezi dodavatelem a kupujícím spor z uzavřené kupní smlouvy, budou tento spor řešit místně a věcně příslušné soudy v České republice. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešením spotřebitelských sporů v souladu se zákonem č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou spotřebitelům k dispozici na adrese www.coi.cz.

 

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývající účinnosti dnem 24.5.2018

 


Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.